Krok
Krok
Menu


Firemní portál


Kontakt
KROK CZ, s.r.o.

Tovární 2247
753 01 Hranice
GPS: S(N)49.5626975, V(E)17.7427211

IČ: 47984601
DIČ: CZ47984601
Tel.: +420 581 698 311
E-mail: krok@krok-hranice.cz
ID datové schránky: fgnghzu

right_box_bottom

Obchodní podmínky

KROK CZ, s.r.o.
Tovární 2247
753 01 Hranice

IČ: 479 846 01
DIČ: CZ 479 846 011.VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Následující obchodní podmínky /dále jen "OP"/ blíže upravují obsah smluvního vztahu založeného na základě smlouvy uzavřené mezi KROK CZ, s.r.o. (dále jen "firma KROK") jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Použití obchodních podmínek kupujícího pro obchody uzavírané s firmou KROK je vyloučeno.

1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před zněním těchto podmínek. Jakákoliv ujednání učiněná mezi smluvními stranami po uzavření smlouvy jsou platná, jsou-li jimi písemně potvrzena.

1.4 Poradenská činnost firmy KROK ohledně volby zboží a způsobu jeho použití má doporučující charakter. Za daná doporučení firma KROK odpovídá v rozsahu stanovených technických parametrů zboží.

1.5 Dodávky zboží budou realizovány na základě písemných objednávek kupujícího doručených firmě KROK. Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také Výpis z OR, příp. zřizovací listinu, dále osvědčení o registraci DIČ v případě, že je plátcem DPH. Tyto údaje slouží k identifikaci zákazníka ve firmě KROK.

2.CENA

2.1 Není-li písemně mezi kupujícím a firmou KROK dohodnuto jinak, je cena zboží určena ceníkem firmy KROK platným v době přijetí objednávky kupujícího firmou KROK. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty a cenu přepravy, které budou na faktuře účtovány zvlášť.

2.2 U oděvů mimo standardní velikosti účtujeme kalkulované ceny. U výškové skupiny 194 cm účtujeme příplatek 3%. U oděvů vyráběných na zakázku, které nejsou uvedeny v ceníku, jsou stanoveny tyto cenové podmínky:

objednávka 1 - 10 ks přirážka 16%
11 - 20 ks přirážka 12%
21 - 59 ks přirážka 8%.

3.PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Podkladem pro provedení platby je faktura firmy KROK. Cena je splatná ve lhůtě stanovené kupní smlouvou. Není-li splatnost ceny kupní smlouvou dohodnuta jinak, pak je cena splatná do 14 dnů od dne odeslání faktury firmou KROK. Splatnost bude vyznačena též na faktuře.

3.2 Kupní cena je splacena okamžikem připsání částky této ceně odpovídající ve prospěch bankovního účtu firmy KROK.

3.3 Dostane-li se kupující do prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je tento jako dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 10,8% ročně. Úroky z prodlení budou fakturovány měsíčně vždy k ultimu kalendářního měsíce. Bylo-li smluveno plnění peněžitého závazku kupujícím ve splátkách, je tento pak povinen po vyzvání firmou KROK zaplatit i všechny zbývající splátky společně se splátkou, s jejímž zaplacením se dostal do prodlení delšího než 14 dnů.

3.4 Bylo-li sjednáno k plnění ze strany KROK a tomu odpovídající plnění ze strany kupujícího po částech, přičemž kupující se dostane do prodlení s plněním svého peněžitého závazku spojeného s již firmou KROK poskytnutým částečným plněním, je firma KROK oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud kupující svůj závazek nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené mu firmou KROK.

3.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a na zaplacení smluvní pokuty.

4.DODÁNÍ

4.1 Firma KROK předá nebo odešle zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po dni doručení objednávky kupujícího. Pokud firma KROK nebude moci dodat kupujícímu zboží do 60 dnů ode dne doručení objednávky, vyrozumí o tom neprodleně kupujícího. Dodávky v hodnotě do Kč 15.000,- Kč včetně DPH zasíláme pouze dobírkou.

4.2 Firma KROK současně se zbožím předá kupujícímu doklady nutné k převzetí a k užívání zboží, a to při dodání zboží v místě tohoto dodání.

4.3 Nestanoví-li smlouva jinak, rozhoduje firma KROK, zda dodání uskuteční sama nebo zda použije služeb dopravce. V závislosti na způsobu dodání ve smysly předchozí věty nastávají účinky dodání předáním zboží firmou KROK prvnímu dopravci, pokud současně bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu odeslání zboží a v oznámení blíže určí předmět dodávky, jinak účinky dodání nastávají předáním zboží kupujícímu. Okamžik dodání zboží ve smyslu tohoto ustanovení je rozhodným okamžikem pro přechod nebezpečí škody na něm.

4.4 Firma KROK je oprávněna poskytnout plnění po částech.

4.5 Firma KROK se zprostí odpovědnosti za škodu v důsledku opožděného plnění tehdy, je-li prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Takovými okolnostmi jsou překážky, jež nastaly nezávisle na vůli KROK a jež jí brání ve splnění jejích povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by firma KROK tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

4.6 Firma KROK se zprostí svého závazku, stane-li se plnění po uzavření smlouvy nemožným.

4.7 Způsob balení určuje firma KROK, obal je nevratný.

5.VÝHRADY VLASTNICTVÍ

5.1 Do úplného zaplacení kupní ceny si firma KROK vyhrazuje vlastnické právo ke zboží. Kupující nabude vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.2 Pro případ, že se kupující dostane do likvidace nebo je-li na jeho majetek prohlášen konkurs ještě před úplným zaplacením kupní ceny, má firma KROK právo odstoupit od smlouvy a bez soudního projednání činit veškeré úkony k zajištění zboží, jež je stále v jejím vlastnictví. Kupující je povinen strpět odvoz nezaplaceného zboží pracovníky KROK, nebo firmou pověřenou firmou KROK. Náklady firmě KROK takto vzniklé se kupující zavazuje zcela uhradit spolu s případnou náhradou za jím způsobené poškození zboží po dobu jeho držení.

5.3 Před nabytím vlastnictví nesmí kupující dodané zboží zastavit ani převést na třetí osoby. O neoprávněné dispozici se zbožím ze strany třetích osob kupující neprodleně informuje prodávajícího doporučeným dopisem.

6.ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1 Kupující je povinen si zboží prohlédnout neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží, pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jenž když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.2 Odpovědnost firmy KROK za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila-li je firma KROK jako prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí plnila svůj závazek.

6.3 Zjištění vad je kupující firmě KROK povinen oznámit písemně bez zbytečného odkladu.

7.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1 Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

7.2 Na zboží ve smlouvě označené jako zboží použité se záruka neposkytuje.

7.3 Prodává-li firma KROK zboží obchodní firmě, nemůže tato firma ani jiná další třetí osoba uplatňovat právo z odpovědnosti za vady vůči firmě KROK po uplynutí 24 měsíců ode dne, kdy bylo zboží firmou KROK poprvé dodáno. Obchodní firmou se shodně rozumí firma mající v předmětu podnikání koupi zboží za účelem dalšího prodeje a prodej a která nekupuje zboží pro vlastní potřebu.

7.4 Na poškození vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením nebo použitím jiného provozního prostředku než je stanoveno v provozním předpisu se záruka neposkytuje. Záruka se neposkytuje též v případě jakýchkoliv úprav či změn zboží samotným kupujícím bez předchozího písemného souhlasu firmy KROK.

7.5 Náklady na dopravu zboží k záruční opravě nese sám kupující.

8.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nestanoví-li smlouva resp. tyto OP jinak, řídí se obsah práv a povinností účastníků smluvního vztahu českými obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Tak je tomu i v případě, že by se tyto OP dostaly do rozporu s obecně závazným právním ustanovením kogentní povahy.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající ve smyslu ust.§14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudníreseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 
ecde55f257ee40c9fe9fd48b03da87c5.pnga6c36f533e64c561a706b23efbb54113.png5c2f5ed1a829c283c0c75e6344be99d5.png941906b5fd10e3262f72b3506e395ef6.png4a2f8c8df0e6d46d90baab8fff1c4614.gif72264e3f5b0ea9c382e47a3a16f8ec25.pngbf21c5d4c81739a649d3431f706a57e7.png9afbc119521920ad80b2b850206e9593.png7a4e4f49dfcbb6412c88ae75046f14c4.png3279036209407e32aec75c50f4990233.jpgrostaing.giflogo_heckel.gifVM_1.gifmoira.GIFpanda_1.gifHoneywell.gifStoko.gif6e1eb649e2f2f8d476705c6d51ef028e.pnga72afcb0b539165a652469c5d8d8ce93.pnglogo-i-Spector.gif222b2c78db9ad35514731afd9eb7781d.pnge9791a84f798336fb0dbab735fe71c73.png02ab0d60c06ed2108cbdc20d2fa5a92e.jpg67e520ac29ce9f6a8a4b282b9665b98f.pngsafetyjogger-safetyshoes.gif0c10ffb855f99c475a56e2ce20db2ef2.pngproko_g.gifBata_logo_payoff_RGB.gifjalas.gifafbc7cbce4ca7ff316403b92eed29b7a.pngf7b1bdbacfa0ca005521fa3c479e8cd0.jpg7ca87a6e3fa78dc0265bbd111eabbbd2.jpgd2edda132a789c374e14b41ade81c1b0.pngaa9146f666dc2c2bc9a920a8b9c5f9f7.pngeb88fee0218eee50e8c13c8a1dd515e4.png4e31ab48c78da8af2e660d3cd2cbc559.jpg209e751f9ebe8569ce9949ad8cf4ac6b.jpg603b828913d76cc6a79dbf23ec9eb539.jpg8563baa9d50ac728a5e834603c8b4ec1.png